تست نوار عصب و عضله

الکترومیوگرافی (EMG) و تست نوار عصب (NCS) تست‌هایی هستند که فعالیت الکتریکی عضلات و اعصاب بدن را اندازه‌گیری می‌کنند، معمولاً به بازو یا پا. این آزمایش‌ها می‌توانند به شناسایی آسیب عصبی یا بیماری عضلانی مانند سندرم تونل کارپال، گیرکردن عصب نخاعی، نوروپاتی محیطی، میوزیت یا ALS کمک کنند. وجود یا عدم وجود آسیب می تواند در تعیین درمان بیشتر مفید باشد.