تست نوار مثانه

در این مقاله انواع تست نوار مثانه را با توضیحات های کامل بیان کرده ایم. در نهایت بعد از تست نوار مثانه چه اتفاقی می افتد در انتهای مقاله نیز لینکی به آمادگی برای انجام این تست به مطلب مربوطه قرار گرفته است.

انواع تست نوار مثانه

انواع تست نوار مثانه شامل موارد زیر می­ شوند:

  • یوروفلومتری
  • حجم ادرار باقی مانده (PVR)
  • آزمایش سیستومتری
  • اندازه گیری فشار نقطۀ نشت(LPP)
  • بررسی جریان فشار
  • الکترومیوگرافی
  • نوار ویدیویی از مثانه